ENERGETSKE STORITVE

V okviru energetskih storitev nudimo in izvajamo:

 • tehnična in strokovna opravila
 • strokovno presojo o nujnih vzdrževalnih delih
 • zagotavljanje zanesljivega obratovanja naprav
 • zahtevnejše storitve s področja strojništva (agregati, topl. črpalke, vrtine,…)
 • storitve s področja jakotočnih naprav (vzdrževanje, pregledi in morebitna popravila naprav)
 • nadzor nad meritvami na električnih napeljavah, napravah NN in VN, strelovodih
 • kontrolo porabe električne energije in plina(dnevne, tedenske, mesečne, letne napovedi)
 • nadzor nad teleinformatiko (vzdrževanje telefonskih omrežij in naprav, alarmnih sistemov,…)
energetsko_svetovanje

V M-Energetiki zagotavljamo proizvodnjo toplotne energije ter s toploto oskrbujemo industrijske porabnike na lokaciji industrijske cone v Murski Soboti in Ljutomeru.

Imamo strokovno usposobljeno ekipo za upravljanje kotlovnic moči do 25 MW, nadzor in vzdrževanje vročevodnih sistemov, kogeneracijskih naprav, ter ostalih pomožnih naprav in opreme. Ekipo stalno izobražujemo, izboljšujemo poslovanje in posodabljamo tehnologijo.

Našim odjemalcem zagotavljamo stalno, zanesljivo in ugodno oskrbo s toploto in paro ter nudimo kvalitetno servisno in tehnično podporo.

IMG_8242

Obstoječi ogrevalni sistemi v večstanovanjskih zgradbah in javnih stavbah so zaradi nezmožnosti financiranja pogosto zastareli, nezanesljivi in neučinkoviti. Ponujamo rešitev v obliki »contractinga« – za vas izvedemo načrtovanje, financiranje in vgradnjo novega ogrevalnega sistema vključno z rezervnim virom, prevzamemo upravljanje in vzdrževanje sistema ter zagotovimo stalen nadzor in odpravo motenj.

S prenovo kotlovnice vam bistveno znižamo stroške oskrbe s toploto!

Investicijo izvedemo na podlagi najmanj 10 do 15-letnega brezplačnega najema vaše kotlovnice in dolgoročne pogodbe o odjemu toplote.

IMG_8726

Soproizvodnja toplote in elektrike (SPTE) je proces sočasnega pretvarjanja energije goriva v toplotno in električno energijo na najbolj učinkovit način.

IMG_8245

Prevzemi in upravljanje kotlovnih naprav v večnamenskih stanovanjskih objektih, javnih zgradbah in  industrijskih kotlovnic. Na podlagi dolgoletnih izkušenj in strokovno usposobljenega in certificiranega kadra prevzamemo upravljanje vaše kotlovnice.

Z najemom naše storitve si zagotovite varno, zanesljivo oskrbo s toploto energijo in optimalno rabo električne energije na lokaciji.

Poskrbimo za nemoteno obratovanje kotlovnih naprav, sprotno vzdrževanje naprav, izvajanje dimnikarskih storitev, manjša popravila,… Vodimo vse zakonsko predpisane evidence, evidence o porabi toplotne energije in energentov. Nabava energentov.

MX5A2598

V večstanovanjskih, javnih in industrijskih zgradbah so kotlovnice pogosto dotrajane, predimenzionirane in potrebne prenove. V primeru, da se naročnik / odjemalec ne odloči za “contracting”, v našem podjetju ponujamo naročniku rekonstrukcijo kotlovnice »na ključ«.

Vašo dotrajano kotlovnico prenovimo s prehodom na drug energent, z zamenjavo kotlovne naprave ali z optimizacijo obstoječe kotlovne naprave.
Postopek prenove poteka na podlagi analize obstoječega stanja kotlovnice, predloga prenove s finančnim ovrednotenjem investicije in prihrankov ter z samo izvedbo prenove kotlovnice.

Kot strokovnjaki na področju ogrevanja oziroma zagotavljanja oskrbe s toploto lahko zagotovimo, da bo prenova kotlovnica ustrezala naročnikovim potrebam, da bo ustrezne kakovosti in cenovno ugodna.

IMG_8228

Ponujamo vam sistematično zbiranje podatkov o porabi energije, stroških, in cenah energenta. Pri tem spremljamo porabo toplote, porabo vode in porabo el. energije. Na podlagi dogovora vam pripravimo mesečni ali letni izpis podatkov.

MX5A2526

V naši ekipi imamo certificirane in usposobljene kurjače kotlovnih naprav in vodjo energetike. V okviru svoje dejavnosti ponujamo naročnikom storitve naših kurjačev ter usposobljenih vodij – upravljavcev energetskih naprav večjih moči (MW). Z našim kurjačem bomo poskrbeli, da:

 • ste brez skrbi za nemoteno obratovanje naprav
 • brez stroškov izobraževanj
 • boste lahko nadomestili bolniške izostanke vašega kadra
 • boste imeli urejeno upravljanje naprav tudi v času letnih dopustov
 • boste lahko brez težav poslovali tudi v primeru povečanega obsega dela.
MX5A2638

Nudimo vam:

 • svetovanje na področju izkoriščanja geotermalne energije, kot energenta;
 • optimizacijo in zmanjševanje količine načrpane geotermalne vode;
 • celotno izrabo temperaturnega gradienta geotermalne vode ( odpadne vode);
 • vključevanje kogeneracijskih enot v energetske objekte bazenskih kompleksov;
 • racionalizacijo obratovanja bazenskega kompleksa.
MX5A2763

Reference

Osnovna šola Veržej

Energetska obnova stavbe vključno z pregledom in meritvami el. inštalacije

SIBON Wine & Spa resort

Pregled, preizkus in meritve električne inštalacije z izdajo poročila

Poslovna stavba Cleangrad d.o.o.

Celotna elektroinštalacijska dela na poslovni stavbi vključno z meritvami ter izdajo  poročil in certifikatov

Vse reference